Rách cũng phải có nghệ thuật

Rách cũng phải có nghệ thuật