một cây tone sur tone không hề là một quyết định đúng đắn

một cây tone sur tone không hề là một quyết định đúng đắn