Độ dài phù hợp nhất chính là điểm nằm giữa đầu gối và đùi giữa

Độ dài phù hợp nhất chính là điểm nằm giữa đầu gối và đùi giữa