Bạn đã biết tới quần Swimshort?

Bạn đã biết tới quần Swimshort?