Vừa vặn không có nghĩa là phải bó

Vừa vặn không có nghĩa là phải bó